• Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes funkcijas

  03.04.2019
  • sargāt zvērinātu tiesu izpildītāju amata godu un cieņu;
  • pārzināt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas organizatoriskās lietas;
  • pārstāvēt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģiju un izteikt zvērinātu tiesu izpildītāju viedokli attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām un sniegt atzinumus likumdošanas un zvērinātu tiesu izpildītāju prakses jautājumos;
  • lemt par ieteikumu iecelšanai zvērināta tiesu izpildītāja un zvērināta tiesu izpildītāja palīga amatā, kā arī par ieteikumu tieslietu ministram atbrīvot, atcelt vai atstādināt no zvērināta tiesu izpildītāja un zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata;
  • noteikt par eksāmenu saņemto naudas līdzekļu izlietošanas kārtību;
  • uzraudzīt zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu darbību, kompetences ietvaros izskatīt par viņiem saņemtās sūdzības un iesniegumus, Tiesu izpildītāju likumā noteiktajos gadījumos ierosināt disciplinārlietas;
  • pārzināt zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu apmācību;
  • gādāt par to zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu lietvedībā esošo lietu nokārtošanu, kuri miruši, bez vēsts pazuduši, saslimuši vai citu iemeslu dēļ paši nevar kārtot savas profesionālās darbības lietas;
  • pēc apgabaltiesas priekšsēdētāja vai tieslietu ministra pieprasījuma, pēc savas iniciatīvas vai disciplinārlietu komisijas lūguma norīkot zvērinātus tiesu izpildītājus vai Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes darbiniekus zvērināta tiesu izpildītāja profesionālās darbības pārbaudei;
  • izskatīt un pieņemt lēmumus citos jautājumos, kas attiecas uz zvērinātu tiesu izpildītāju darbību, kā arī apstiprina tiesu izpildītāju darbības metodiku un citus ar zvērinātu tiesu izpildītāju darbību saistītus iekšējos normatīvos aktus;
  • saskaņā ar zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas lēmumu izskaidrot zvērinātam tiesu izpildītājam viņa rīcības nepareizību;
  • nodrošināt zvērinātu tiesu izpildītāju atvaļinājumu saskaņošanu;
  • veikt dokumentu saņēmējas iestādes funkciju, organizējot dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1393/2007.
 • Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija

  21.07.2011

  Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija ir neatkarīga zvērinātu tiesu izpildītāju profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošus zvērinātus tiesu izpildītājus. Tā darbojas saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu un kolēģijas statūtiem, kurus apstiprinājusi Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulce, kā pašpārvaldes publisko tiesību autonoms subjekts.

  Kolēģija ir juridiska persona ar patstāvīgu bilanci, nosaukumu un norēķinu kontu kredītiestādē. Kolēģijas juridiskā adrese ir Rīgā un tajā atrodas kolēģijas pārvaldes un izpildu institūcija - Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome. Kolēģijā pēc profesionālā principa ir apvienoti visi Latvijā praktizējošie zvērināti tiesu izpildītāji, lai gādātu par savas profesijas prestižu, veicinātu zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālo izaugsmi, radošo spēju izkopšanu un pieredzes gūšanu, kā arī lai pildītu Tiesu izpildītāju likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

  Kolēģijas institūcijas ir Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulce, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un revīzijas komisija.

  Kolēģijas mērķis ir rūpēties par zvērinātu tiesu izpildītāju profesijas prestižu, veicināt zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālo izaugsmi, radošo spēju izkopšanu un pieredzes gūšanu, lai pildītu Tiesu izpildītāju likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Šo mērķu sasniegšanai kolēģija ir tiesīga:

  • pārstāvēt zvērinātu tiesu izpildītāju viedokli jautājumos par normatīvo aktu un to projektu pilnveidošanu valsts institūcijās;
  • pārstāvēt zvērinātu tiesu izpildītāju kopējās intereses valsts, pašvaldību, privātajās, kā arī starptautiskajās institūcijās;
  • noteikt zvērinātu tiesu izpildītāju obligātos maksājumus Kolēģijas uzturēšanai;
  • iegādāties un izmantot nekustamo un kustamo mantu;
  • veikt kontroli pār zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu darbību;
  • nepieciešamības gadījumā no sava budžeta iespēju robežās piešķirt vienreizēju materiālo atbalstu Kolēģijas locekļiem;
  • veikt citas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem atbilstošus darbības veidus.

  Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulce ir kolēģijas augstākā lēmējinstitūcija. Tā ir tiesīga izlemt jebkuru kolēģijas kompetencē ietilpstošo jautājumu. Kopsapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst tiesības:

  • ievēlēt uz trijiem gadiem Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, padomes locekļus un revīzijas komisiju, kā arī divus disciplinārlietu komisijas locekļus;
  • apstiprināt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes darbības pārskatu;
  • apstiprināt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes kārtējā budžeta un iepriekšējā gada budžeta izpildes pārskatu;
  • pieņemt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas statūtus, revīzijas komisijas nolikumu, profesionālās ētikas kodeksu;
  • noteikt kārtību un apmēru, kādā zvērinātiem tiesu izpildītājiem izdarāmi maksājumi Kolēģijas uzturēšanai no ieņēmumiem par zvērināta tiesu izpildītāja amata darbību veikšanu;
  • apstiprināt zvērinātu tiesu izpildītāju reklāmas noteikumus.

 • Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

  21.07.2011

  Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju pārstāvības un uzraudzības institūcija, kā arī Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas pārvaldes un izpildu institūcija. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome laika posmā starp kopsapulcēm pārstāv Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģiju un pilda visus kolēģijas uzdevumus, izņemot tos, kas ietilpst kopsapulces ekskluzīvā kompetencē.

  Padome sastāv no septiņiem locekļiem, kurus no zvērinātu tiesu izpildītāju vidus uz trīs gadiem ievēlējusi zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulce. Šis ir goda amats un ievēlētie padomes locekļi to veic bez atlīdzības. Padomes sēdes sasauc Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs un tās notiek ne retāk kā reizi mēnesī.