LZTI /

Privātuma politika

Privātuma politika


LATVIJAS ZVĒRINĀTU TIESU IZPILDĪTĀJU PADOMES PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā ir noteikts, kādā veidā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (turpmāk – LZTIP) apstrādā fizisko personu datus tās darbības ietvaros. Privātuma politika attiecināma uz personas datu apstrādi LZTIP uzturētajā oficiālajā interneta vietnē www.lzti.lv, sazinoties ar LZTIP telefoniski vai rakstveidā, vai apmeklējot LZTIP klātienē.

LZTIP ir svarīga privātuma aizsardzība, tādēļ LZTIP vāc un apstrādā personas datus šajā privātuma politikā paredzētajos nolūkos, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem piemērojamiem tiesību aktiem, aizsargājot datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.


1. Datu pārzinis un kontaktinformācija

1.1. Personas datu pārzinis ir LZTIP, juridiskā adrese Lāčplēša ielā 27-32, Rīgā, LV-1011, elektroniskā pasta adrese [email protected], tālrunis 67290005. Jautājumu gadījumā par LZTIP veikto datu apstrādi Jūs varat sazināties ar LZTIP, izmantojot elektroniskā pasta adresi [email protected].

2. Kādi dati tiek apstrādāti un kāds ir to apstrādes mērķis

2.1. Personas dati ir informācija par fizisku personu, kas ļauj to identificēt. Lai nodrošinātu LZTIP funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi, LZTIP apstrādā šādas personu datu kategorijas: personu identificējoša informācija (vārds, uzvārds, personas kods), personas kontaktinformācija (adrese, elektroniskā pasta adrese, oficiālā elektroniskā adrese, tālrunis).

2.2. LZTIP var apstrādāt arī ziņas par:

2.2.1. personas ģimeni, sociālo stāvokli, dzīvesveidu;

2.2.2. personas nodarbinātību un izglītību;

2.2.3. personai sniegtajiem valsts vai pašvaldības pakalpojumiem;

2.2.4. personas ekonomisko stāvokli;

2.2.5. personas veselības stāvokli;

2.2.6. personas likumpārkāpumiem, tai skaitā administratīvajiem pārkāpumiem un kriminālprocesiem.

2.3. LZTIP, iepriekš brīdinot klientus, veic telefona sarunu ierakstus ar klientiem, lai nodrošinātu LZTIP netraucētu darbību un darbinieku aizsardzību. LZTIP neapstrādā klientu balss ierakstu, lai izmantotu to, piemēram, klienta autorizācijai vai citiem mērķiem.

2.4. LZTIP apstrādā personas datus saimnieciski - administratīvās darbības nodrošināšanai un nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai slēdz vienošanās ar fiziskām personām. LZTIP apstrādā personas datus, lai noslēgtu līgumu, uzraudzītu noslēgto līgumu izpildi un veiktu attiecīgus maksājumus.

2.5. Lai nodrošinātu darbinieku nodarbinātību, LZTIP apstrādā darbinieku personas datus tādā apjomā, kāds noteikts darba tiesisko attiecību regulējošajos normatīvajos aktos.

3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1. LZTIP personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir datu subjekta piekrišana (Regulas 6  panta 1. punkta a) apakšpunkts),  līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6 panta 1. punkta c) apakšpunkts), lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts), LZTIP leģitīmās intereses (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

4. Personas datu saņēmēji

4.1. LZTIP var nodod datu subjekta datus zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātu tiesu izpildītāju palīgiem un zvērinātu tiesu izpildītāju darbiniekiem, datu subjektam, kurš pieprasījis informāciju par sevi, tā pilnvarotajam pārstāvim, datu apstrādātājam, kas palīdz nodrošināt LZTIP funkciju, uzdevumu un tiesību izpildi, kā arī datu uzraudzības iestādei.

4.2. LZTIP nenodod datus trešajām personām, izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai, valsts un pašvaldību iestādēm, valsts amatpersonām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā vai pēc LZTIP normatīvajos aktos noteiktā pienākuma datus izpaust.

4.3. LZTIP nenodod personas datus uz trešajām valstīm.

5. Personas datu apstrādes drošība

5.1. LZTIP nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. LZTIP sadarbojas ar tādiem datu apstrādātājiem, kuri ir apliecinājuši, ka apstrādes ietvaros tiek īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai personas satura datu apstrādē tiktu ievērotas Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu, tostarp Regulas prasības, un tiktu nodrošināta datu subjektu tiesību aizsardzība.

6. Datu subjekta tiesības

6.1. Datu subjektam ir šādas tiesības:

6.1.1. zināt par LZTIP veikto datu apstrādi, kā arī saņemt detalizētu informāciju par datu apstrādi, tās mērķiem un juridisko pamatu;

6.1.2. piekļūt saviem personas datiem, kā arī, ja tie ir nepilnīgi, nepareizi vai neaktuāli, pieprasīt to papildināšanu vai labošanu;

6.1.3. ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu - brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim;

6.1.4. iebilst pret savu datu apstrādi, ciktāl to neparedz normatīvie akti;

6.1.5. iesniegt pieteikumu par savu datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, ja datu subjekts uzskata, ka dati tiek apstrādāti negodprātīgi vai nelikumīgi, vai apstrādāti citam mērķim nekā tam, kuram tie sākotnēji tika ievākti. Šīs tiesības ir īstenojamas ciktāl datu apstrāde neizriet no LZTIP pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.1.6. zināt, cik ilgi personas dati tiek glabāti.

6.2. Lai nodrošinātu to, ka dati tiek sniegti atbilstošam datu subjektam, LZTIP ir jāpārliecinās par datu subjekta identitāti, kad tas vēlas izmantot savas tiesības.

6.3. Ja datu subjekts uzskata, ka personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, viņam ir tiesības sniegt sūdzību vai pretenziju Datu valsts inspekcijā.

7. Datu glabāšanas ilgums

7.1. LZTIP personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

7.1.1. LZTIP vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, vērsties tiesībsargājošajās iestādēs vai celt prasību tiesā);

7.1.2. pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;

7.1.3. ir spēkā piekrišana personas datu apstrādei.

7.2. Telefona sarunu audioieraksti ar mērķi nodrošināt LZTIP un tās darbinieku leģitīmo interešu aizsardzību, tiek glabāti 7 dienas. Ja audioierakstā atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējams, palīdzēs LZTIP nodrošināt tiesiskās intereses un aizsargāt leģitīmās intereses, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

8. Izmaiņas privātuma politikā

8.1. LZTIP var veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, lai nodrošinātu, ka tā ir aktuāla un atbilstoša normatīvajiem aktiem. Ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas, par to tiks paziņots, izvietojot informāciju LZTIP tīmekļa vietnē www.lzti.lv.


SĪKDATNES

KAS IR SĪKDATNE?

Sīkdatne (angļu val. cookie) ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta jūsu datorā vai portatīvajā ierīcē, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes nosūta atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni.

Ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, jums sīkdatnes būs vai nu jāpieņem, vai jānoraida. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Sīkdatnes liek vietnei kādu laiku atcerēties jūsu iestatījumus (piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, lietotājvārdu, paroli).

KĀDAS SĪKDATNES MĒS IZMANTOJAM?

Sīkdatnes tīmekļa vietnē tiek izmantotas lietojamības ērtumam un pilnvērtīgai funkcionalitātei. Ar sīkdatņu starpniecību nav iespējams noteikt lietotāja personas identitāti.

Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa izmantojam tehniskās jeb noteikti nepieciešamās sīkdatnes.

Tīmekļa vietnē lielākoties tiek izmantotas pirmās personas sīkdatnes. Tās ir sīkdatnes, ko iestata un kontrolē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

Mēs izmantojam divu veidu pirmās personas sīkdatnes, lai:

- saglabātu apmeklētāju iestatījumus;

- nodrošinātu mūsu vietnes funkcionēšanu.

Daļa sīkdatņu mums jāiestata, lai tīmekļa lapa spētu darboties. Tādām sīkdatnēm jūsu piekrišana netiks prasīta.

Sīkdatnes nosaukums, izmantošanas mērķis, veids un derīguma ilgums

csrftoken - pasargā no CSRF (vairāku vietņu pieprasījuma viltošana) uzbrukumiem. Funkcionāla pirmās personas sesijas sīkdatne, kas tiek uzglabāta līdz vienam gadam.

sessionid - saglabā jūsu autorizēšanās iestatījumus: lietotājvārdu un paroli. Funkcionāla pirmās personas patstāvīga sīkdatne, kas tiek uzglabāta līdz vienam gadam.

cookieconsent_status - saglabā jūsu sīkdatņu iestatījumus (lai tie jums vairs netiktu prasīti). Pirmās personas sesijas sīkdatne, kas tiek uzglabāta vienu gadu.

TREŠO PERSONU SĪKDATNES

Mūsu tīmekļa vietnē tiek rādīts saturs no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, “YouTube”, “Facebook” un citiem.

Lai varētu skatīt šo trešo personu saturu, jums vispirms jāpieņem to īpašie noteikumi, piemēram, sīkdatņu politika, par kuras saturu mēs neesam neatbildīgi.

Ja šo saturu neskatīsiet, jūsu ierīcē nekādas trešo personu sīkdatnes netiks iestatītas.

KĀ SĪKDATNES VARAT KONTROLĒT?

Sīkdatņu izdzēšana no ierīces

Visas sīkdatnes, kas jau ir iestatītas jūsu ierīcē, varat izdzēst, no pārlūkprogrammas iztīrot pārlūkošanas vēsturi. Tādējādi tiks likvidētas visas sīkdatnes no visām tīmekļa vietnēm, ko esat apmeklējis.

Tomēr ņemiet vērā, ka kādu saglabāto informāciju (piemēram, saglabātos pieteikšanās datus, vietnes iestatījumus) varat arī pazaudēt.

Tīmekļa vietņu sīkdatņu kontrole

Sīkdatņu un privātuma aizsardzības iestatījumus varat pārbaudīt un kontrolēt savā pārlūkprogrammā.

Sīkdatņu bloķēšana

Vismodernākās pārlūkprogrammas var iestatīt tā, lai ierīcē netiktu iestatīta neviena sīkdatne, bet tad var nākties dažus iestatījumus manuāli pielāgot ikreiz, kad apmeklējat vietni vai lapu. Daži pakalpojumi un funkcijas tad, iespējams, vairs nedarbosies pareizi (piemēram, pieteikšanās profilā ar saglabātiem datiem).