LZTI / Revīzijas komisija /

Funkcijas

Funkcijas

Revīzijas komisija ir Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas institūcija. Tā sastāv no trīs zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kurus ievēl Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulcē uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pilnvaru laiku. Revīzijas komisijas pirmajā sēdē no ievēlētā Revīzijas komisijas sastāva ar balsu vairākumu ievēl komisijas priekšsēdētāju.

Revīzijas komisijas pienākumos ietilpst:

  • ne retāk kā reizi gadā veikt revīziju Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes finansu līdzekļu izlietojumam;
  • iepazīties ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes amatpersonu rīcībā esošo dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus;
  • saņemt paskaidrojumus no Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekļiem jautājumos, kas saistīti ar revīziju;
  • materiālus par veikto pārbaudi vai revīziju iesniegt Revīzijas komisijas priekšsēdētājam.

Revīzijas komisijas priekšsēdētājam ne vēlāk kā mēnesi pirms Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulces jāiesniedz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē revīzijas slēdzienu par veikto pārbaudi un sniedz pārskatu par savu darbību un pārbaudes rezultātiem kopsapulcē, kā arī pēc veiktās revīzijas rakstveidā jāiesniedz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei priekšlikumus trūkumu novēršanai, ja tādi konstatēti.

Revīzijas komisija darbojas pamatojoties uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas statūtiem un Revīzijas komisijas nolikumu.